Αρχική

Οι Διευθυντές και/ή Πρόεδροι ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των φορέων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που εποπτεύονται από τον Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας συνέρχονται σε Σύνοδο.
 
Συγκεκριμένα, μέλη της Συνόδου είναι οι Διευθυντές/Πρόεδροι των: Ερευνητικό Κέντρο AΘHNA, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.A.A.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), Ελληνικό Ινστιτούτο (E.I.) Παστέρ, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Β.Ε.) “Αλέξανδρος Φλέμινγκ”, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (I.T.E.), ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ακαδημίας Αθηνών (ως εκπρόσωπος των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών), ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και  οι Διευθυντές/Πρόεδροι των Τεχνολογικών Φορέων Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.),  Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ και Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. (ΕΛ.ΚΕ.Δ)

Σκοπός της Συνόδου είναι  o συντονισμός των δραστηριοτήτων των ανωτέρω φορέων και η συλλογική εκπροσώπησή τους για την επίτευξη, μεταξύ άλλων, των εξής στόχων:

  • διαμόρφωση θέσεων επί των διαφόρων θεμάτων της έρευνας και ιδιαίτερα όσον αφορά στα Ερευνητικά Κέντρα
  • παροχή συνδρομής στην ΓΓΕΚ και την Πολιτεία για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων ερευνητικής πολιτικής
  • προώθηση των θέσεων της ερευνητικής κοινότητας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή με κάθε πρόσφορο μέσο
  • προαγωγή των επιδιώξεων και κατοχύρωση των συμφερόντων των μελών της ερευνητικής κοινότητας
  • ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αποτελεσματική σύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων με το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό τους περιβάλλον

Αρχείο κανονισμού Συνόδου: (PDF)