Συντονισμός

Συντονιστής: Εμμανουήλ Πλειώνης (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), email: president@noa.gr

Προηγούμενος Συντονιστής: Γιάννης Εμίρης (ΕΚ Αθηνά), email: director@athenarc.gr

Επόμενος Συντονιστής:Βασίλειος Γρηγορίου (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), email: president@eie.gr